luni, 23 aprilie 2012

O lecție de limba română


PROIECT DIDACTIC

CLASA : a IX-a
DATA : 23.11.2010
PROFESOR: Pîrşoagă Ionela-Alina, Popa Maria-Corina, Potop Roxana, Rusu Anca
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
CONŢINUTUL:  Sinonime,antonime, omonime; paronime; polisemie.
TIPUL LECŢIEI: recapitulare şi sistematizare.

Obiectiv cadru: Dezvoltarea capacităţii de utilizare corectă şi eficientă a limbii române în diferite situaţii de comunicare

Obiective operaţionale:
  La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1- să definească în mod corect termenii de: sinonime, antonime, omonime, paronimie, polisemie;
O2- să alcătuiască enunţuri cu sinonimele, respectiv antonimele anumitor cuvinte;
O3- să construiasca enunturi cu omonimele anumitor cuvinte; sa sa explice sesul polisemantic al anumitor cuvinte.STRATEGIA DIDACTICĂ:


a) Metode şi procedee:lucrul in echipa,dezbaterea, explicaţia, invatarea prin cooperare, lucrul cu manualul.
b) Resurse :manualul, capacităţile receptive ale elevilor, DOOM, DEX- timp - 50minute.
c) Forme de organizare: - activitate frontală;
                                       - activitate pe grupe
                                    - activitate individuală.
d) Mijloace de învăţare: Limba română, manual pentru clasa a IX-a, ed. Art , 2008, tabla, fişe de lucru, DOOM, DEX
e) BIBLIOGRAFIE :
·        Psihopedagogică şi metodologică:
·        Marinescu, Valeriu, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004
·        Parfene, C., Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, ed. Polirom, 1999
·        De specialitate:
·       Theodor Hristea, Sinteze de limba română, Bucureşti, 1984
·       MioaraAvram, Gramatica pentru toţi, Bucureşti, 1986
·       Gramatica Academiei, 2005Momentele lecţiei
Timp
Desfasurarea activitatii
Strategii didactice
Evaluare
1.Organizarea clasei

2 min
Este organizat contextul educativ, astfel încât demersul didactic să atingă un grad înalt de eficienţă, se asigură liniştea în clasă, se pregătesc materialele necesare desfăşurării activităţii.
Se face prezenţa şi se notează elevii absenţi.

Conversatia


2.Captarea atenţiei si  anuntarea temei si obiectivelor lectiei.


2 min

Voi enunţă obiectivele generale şi obiectivele operaţionale urmărite.Profesorul face schema de recapitulare pe tablă. Elevii deschid caietele şi privesc cu atenţie schema de recapitulare pe care o au deja în caiete.


Conversaţia3. Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor15 minVoi cere elevilor să definească principalele categorii semantice:Sinonimia,Antonimia,
Omonimia, Paronimie,Polisemia.
Elevii dau definiţiile fiecărei categorii semantice:
Sinonimele - sunt cuvinte cu forme diferite şi cu acelaşi sens sau cu înţelesuri apropiate.
Antonimele-sunt cuvintele opuse ca sens.
Omonimele sunt cuvintele cu aceeaşi formă şi cu sens total diferit.
Paronimele sunt cuvintele asemănătoare ca formă, diferite doar printr-un sunet sau un grup de sunete şi prin sensuri.
Polisemia reprezinta capacitatea unor cuvinte dintr-o limba de a avea mai multe intelesuri.
Profesorul cere elevilor să clasifice aceste categorii semantice şi să exemplifice.
Sinonimele sunt clasificate după:
-gradul de echivalenţă semantică(totale, parţiale,aproximative)
-elementele de componenţă semantică
 ( lexicale, lexico-frazeologice şi frazeologice).
Antonimele pot fi:
-cu radical diferit ( substantive, articole, adjective,pronume,numerale,verbe,adverbe,
conjuncţie,prepoziţie,interjecţie)
-cu acelaşi radical şi cu afixe diferite(sufixe şi prefixe).
Omonimele pot fi:
-lexicale(au aceeaşi valoare morfologică)
-lexico-gramaticale(valori morfologice şi sensuri diferite)
-gramaticale(aceeaşi valoare morfologică, acelaşi sens, dar forme flexionare diferite.
Voi cere elevilor să definească omografele şi omofonele şi să dea exemple de astfel de cuvinte.Elevii răspund:
Omografele sunt cuvinte care se scriu la fel, dar se accentuează diferit şi au înţeles diferit.
Omofonele sunt cuvintele care se pronunţă la fel, dar se scriu diferit şi au înţeles diferit.
In cazul polisemiei se opereaza cu urmatoarele distinctii:
-          sens principal -sens secundar
-          sens de baza-sens derivat
-          sens propriu-sens figuratConversaţiaConversaţia

Observaţie sistematica


Evaluare frontală
4.Obţinerea performanţei


25min
Voi  împarti elevilor fişe, pe grupe de lucru, lăsându-i  să lucreze în bănci timp de 10 minute, după care voi cere ca un reprezentant al fiecărei grupe să iasă la tablă şi să scrie rezolvarea fiecărui exerciţiu de pe fişă.
Profesorul va supraveghea modul de rezolvare , urmărind activitatea din bancă a fiecărui elev, corectând eventualele greşeli.
Fiecare grupă va avea de rezolvat exerciţii specifice unei singure categorii semantice.
Se antrenează elevii în discutarea problemelor ce apar pe parcursul rezolvării exerciţiilor.
Elevii primesc fişele şi scriu rezolvarea pe acea fişă, participând intens la rezolvarea cerinţelor ei.
Câte un elev din fiecare grupă va ieşi la tablă şi va scrie rezolvarea fiecărei cerinţe.
Elevii scriu pe caiete.

Activitate frontală combinata cu activitate pe grupe.
Lucrul in echipa.
Invatarea prin cooperare

Activitate individuala


Observaţia curenta
Evaluare formativă


5. Asigurarea retenţiei

3 min
Profesorul va aprecia modul de comportare şi participare a elevilor la lecţie si va corecta impreuna cu elevii eventualele erori aparute in cadrul rezolvarilor propuse de catre fiecare grup.

Activitate frontala


6.Asigurarea transferului
2 min
3 min
Voi evalua activitatea elevilor, notand-i pe unii dintre acestia.
Temă pentru acasă

Evaluare sumativă


GRUPA 1
 1. Indicaţi seria sinonimică a cuvântului frica.
 2. Indicaţi sinonimele cuvintelor: cameră, colb, a drege, a asuda, zvon.
 3. Precizati cate un sinonim pentru fiecare din constructiile:
a.            a vedea lumina zilei;
b.           a face din tantar armasar;
c.            a sta in cumpana;
d.           cu capul in nori;
e.            bataie de cap;
GRUPA 2

 1. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: a termina, a înrăutăţi, a permite, a dezgropa, a recunoaşte.
 2. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte formate cu ajutorul prefixelor: a lega, a cinsti, moral, decent, organic, normal, prudent, continuu, înfrunzit.
 3. Alcătuiţi enunţuri cu antonimele cuvintelor: iubire, obraznic, aici, devreme, de-a lungul.


GRUPA 3

 1. Alcătuieşte enunţuri în care să evidenţiezi caracterul polisemantic al verbului ,,a face”.
 2. Demonstrează prin exemple că verbul ,,a trece” este polisemantic.
 3. Formulaţi propoziţii în care cuvintele următoare să fie folosite, pe rând, cu sens propriu şi cu sens figurat: coastă, a dezlega, a se evapora.


GRUPA 4
 1. Indicaţi sensurile omonimelor lexico-gramaticale şi precizaţi valoarea lor morfologică:
care,  poartă, şiret, vie, fin.
 1. Ce diferenţă există între cuvintele subliniate în textele de mai jos?
Rezolvă în scris exerciţiile.
Este înscris la cursurile de limba franceză.
Pe malul apei sunt multe sălcii.
Aceste fructe sunt sălcii.
A comandat două torturi pentru serbare.
Condamnatul a fost supus la torturi groaznice.
 1. Alcatuieste enunturi cu omonimele cuvantulelor toc, car.


GRUPA 5


1.      Alegeţi forma corectă a cuvintelor :
  1. Cetăţenii români provin / previn gripa aviară .
  2. Starea sa a evoluat / evaluat spre bine.
  3. A fost investit / învestit în noua sa funcţie.
  4. A încercat să facă aluzie  / iluzie la mine.
  5. Stomacul meu nu mai poate să degere / digere nimic.
  6. Basmul popular a fost transmis pe cale orară / orală.
  7. Trebuie să fim solidari / solitari în faţa necazurilor.
  8. Stofa aceasta este de caritate / calitate superioară

 1. Alcătuieşte câte un enunţ  cu fiecare dintre paronimele: a adopta/ a adapta, familiar/ familial, eminent/ iminent, a colabora/ a corobora.
 2. Alegeţi forma corectă din fiecare pereche de cuvinte:
  1. Întreprindere – intreprindere
  2. Preşedenţie – preşedinţie
  3. Conjunctură – conjuctură
  4. Complet – complect

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu